Integritetspolicy

Presom Säkerhet AB

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Denna 
integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter och vilka 
rättigheter du har.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund eller vid kontakt med oss via hemsida, telefon, mail eller personligt besök behöver vi
 hantera personuppgifter tillhörande såväl företag som privatpersoner. Detta gör vi för att kunna
 fullfölja våra åtaganden gentemot dig och vårt mål är att inte behandla fler personuppgifter än vad 
som behövs för ändamålet. Vi använder oss bara av personuppgifter när vi har laglig grund för detta.

Vi behöver personuppgifter för:

  • Hantering av kundtjänstärenden såsom förfrågningar, inköp, installationer, betalning,
 beställningar och leveranser.
  • Garantier och serviceärenden.
  • Direktmarknadsföring (med post eller via e-post).

Vilka personuppgifter vi samlar in:

Privatperson: Namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuell övrig information som du själv
 uppger. Vid ansökan om ROT-avdrag – även personnummer och fastighetsbeteckning.
Företag: Företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, leverans- och 
faktureringsinformation, kontonummer, kontaktperson/er (namn, yrkesroll, e-post, telefonnummer),
 momsregistreringsnummer. Eventuellt även finansiell information om kreditvärdighet.

Hur vi samlar in dina personuppgifter:

  • Direkt via kontakt med dig – besök, telefonsamtal eller e-post.
  • Uppgifter som lämnas till våra medarbetare.
  • Uppgifter från offentliga register.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående såvida du inte har samtyckt 
till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller lagar. Uppgifterna
 kan därmed komma att utlämnas till våra samarbetspartners (t.ex. IT-leverantör, Larmcentral), skatteverket och andra myndigheter. Vi lämnar inte ut information till företag utanför 
EU, EES.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som kundförhållandet kvarstår och är nödvändigt för att
 kunna uppfylla krav och garantier gentemot dig. Vi sparar all dokumentation som utgör underlag för
 bokföring i 7 år enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att begära ett utdrag över vilka personuppgifter vi har gällande dig och hur de
 behandlas.
  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss: Presom Säkerhet AB, Kanonvägen 3, 291 63 Kristianstad, Tfn 044-12 62 75, info@presom.se. Detta kan dock endast genomföras
 om det inte finns rättslig grund för oss att fortsatt behandla personuppgifterna.
  • Du har rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att vi behandlat dina personuppgifter
 på ett felaktigt sätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller att uppdatera villkoren i denna policy. En 
uppdaterad version publiceras därefter på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Presom Säkerhet AB (556621-6577), Kanonvägen 3, 291 63 Kristianstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av registrerade personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för att dessa behandlas på rätt sätt och att dina rättigheter tas tillvara.

/Kristianstad 2020-01-01